Vælg en side

Nærværende rejsebetingelser er gældende for rejser købt hos www.rejserog.dk: 

§1 Bestilling og betaling:

Der kan bestilles telefonisk, skriftligt pr. e-mail eller ved at klikke på fanen bestil ved hver rejepræsentation.
Kontaktoplysninger findes på her på siden under KONTAKT.

Efter din bestilling fremsendes bekræftelse med specifikation af den bestilte rejse, værelsestype og evt. tillægsydelser.
Du får også et link med mulighed for selv at tilvælge afbestillings- og rejseforsikring.
Sammen med bekræftelsen får du tillige de generelle betingelser i pdf-format.
Betalingsbetingelser er angivet af de generelle betingelser samt fremsendt faktura.

Det er til enhver tid kundens pligt at kontrollere, at det bestilte tilsvarer den ydelse der bekræftes. Hvis kunden ikke gør indsigelse over det bekræftede arrangement, betragtes dette, som at kunden bekræfter arrangementet og de ydelser, der bekræftes.

Betalingsmåde:
 Ved bestilling af rejsen får kunden tilsendt bekræftelse samt faktura med girokontoinformationer til indbetaling. Faktura kan betales via kundens netbank. Der modtages ikke betaling ved brug af nogen form for kredit kort.

Depositum:
Rejser med turleder op til en værdi af kr. 10.000,- pr. deltager og ikke indeholdende flyrejse: Depositum kr. 2.500,- pr. person.
Rejser med turleder over en værdi af kr. 10.000,- pr. deltager og rejser indeholdende flyrejse: Depositum kr. 5.000,- pr. person.
Kør-selv rejser: Depositum pr. person kr. 5.000,-.
Depositum skal indbetales senest 5 dage efter modtagelsen af bestilling på basis af fremsendt depositum faktura.

Hvis rejsen bestilles mindre end 84 dage (12 uger) inden afrejse, skal hele rejsens pris betales som depositum inden 5 dage.

Restbeløb: Restbeløb skal være indbetalt senest 84 dage (12 uger) før afrejse på basis af fremsendt restbeløb faktura.

§2 Priser:
Priserne er angivet pr. person i delt dobbeltværelse.
Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg iht. rejsepræsentationen.
Ved hver rejsepræsentation er angivet, hvilke ydelser, der er inkluderet og hvilke ydelser, der ikke er inkluderet.

§3 Prisændringer:
Der tages forbehold for prisændringer.
Rejserog.dk kan forhøje prisen som følge af ændringer i: Transportomkostninger, herunder bl.a. brændstof, lufthavnsafgifter, olietillæg og vejskatter. Tillige stigning i lokale skatter og afgifter. Lokal valuta der er anvendt under beregningen af prisen.

Her gøres opmærksom på, at Rejserog.dk afregner både i danske kroner, rejselandets valuta og tredjelandes valuta. I tilfælde af prisændringer underretter Rejserog.dk hurtigst muligt kunden herom. Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser giver ikke adgang til at afbestille rejsen uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft.

§4 Kundens evt. ændringer efter bestilling:
Ønskes det bestilte delvis ændret, beregnes et ændringsgebyr på kr. 500,- pr. person og ændring. Evt. aftaler eller ønsker til rejsen skal altid være påført rejsebekræftelse, eller være bekræftet skriftligt på anden måde ved rejsens bestilling. Alle ønsker der ikke er bekræftet skriftligt, er Rejserog.dk uvedkommende.

§5 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, rejsedokumenter, vaccinationer, registreringsbevis, forsikringsdokumentation m.v.:
På alle Rejserog.dk’s rejser i Europa, dvs. indenfor Schengen samt i Norge og Storbritannien, er gyldigt dansk pas den gældende rejsedokumentation. Samtlige oplysninger angående pas og visa gælder for danske statsborgere.

Hvis kunden ikke har dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar at bringe pas- og visaforhold i orden inden afrejse.

Ved rejser i Europa, dvs. indenfor Schengen samt i Norge og Storbritannien, gælder det, at rejsende i bil eller på motorcykel skal medbringe køretøjets originale registreringsattest samt dokumentation for ansvarsforsikring på køretøjet.

Ved afbrydelse af rejsen pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport.
Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. fly- eller togbilletter, registreringsbevis etc. Der ydes ingen refusion i disse tilfælde.

§6 Rejserog.dk’s ændringer/aflysning:
Ændringer.
Hvis Rejserog.dk er nødsaget til, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil jeg informere hurtigst muligt herom. Ændringer vil blive meddelt skriftligt, og du skal inden rimelig tid meddele din accept af ændringen. Reagerer du ikke indenfor den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse.
Øvrige ubetydelige ændringer foregår direkte på rejsemålet eller under rejsen.

Jeg tager forbehold for ændringer, som følge af pandemi og ændrede brændstofpriser, der medfører restriktioner i forhold til indkvarteringernes fælles faciliteter, bespisning osv.

Aflysning.
Hvis en rejse må aflyses, tilbagebetales hele rejsens pris, og jeg vil informere hurtigst muligt. Der kan ikke opnås nogen yderligere form for erstatning.

Aflysning kan skyldes en eller flere af nedenstående årsager:
a) Hvis det samlede deltagerantal er lavere end 10.
b) Udefra kommende omstændigheder, som Rejserog.dk ikke har kunnet forudse.
c) Force majeure eller force majeure-lignende forhold.
d) Myndigheders beslutninger. F.eks. kan en rejse aflyses, hvis Udenrigsministeriet, mindre end 14 dage før afrejse, fraråder rejse til det pågældende område pga. pandemi, oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer.

Hvis Rejserog.dk ser sig nødsaget til før afrejsen at foretage ændringer i rejseaftalen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Små ændringer som f.eks. hotelændring på en rundrejse pga. hotellets overbooking gives til gæsten under rejsen. Det samme er gældende for udflugters indhold og forløb.

Ændringer i flyselskabers ruter eller flystruktur gives til kunden, straks efter at det er meddelt fra flyselskabet.
Evt. ændringer af flyrute eller afrejse-/ankomst-lufthavn skyldes udelukkende flyselskabernes ændringer, og kunden er ikke berettiget til at kunne annullere rejsen grundet en sådan ændring.

§7 Rejserog.dk’s ansvar for rejsens afvikling:
Rejserog.dk er ansvarlig for de anførte rejser og afviklingen af disse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette Rejserog.dk’s turleder, hotel, eller anden repræsentant, således at vi får mulighed for at udbedre manglen indenfor rimelig tid.

Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid, og uden væsentlig gene for den rejsende, kan kunden ikke gøre erstatning gældende. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal foretages skriftligt til Rejserog.dk inden 5 dage efter hjemkomst, ellers tabes retten til at gøre indsigelse.

Rejserog.dk er kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til forhold Rejserog.dk er herre over, og ikke mangler der angår kundens egne forhold, uvedkommende/udefrakommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder som Rejserog.dk ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset.

§8 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner:
Rejserog.dk’s ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastslået i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Rejserog.dk benyttes ved gennemførelse af de programsatte rejser. Det er f.eks. de internationale flyregler og andre EU-fastsatte regler.

§9 Kundens ansvar:
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller andet anvist sted for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter de bestemmelser, der er gældende for hoteller, transportmidler m.v. Det er endvidere kundens ansvar at være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder også pas, visa, registreringsbevis og forsikringsdokumentation. At overholde gældende tidsfrister for betaling m.v. At kontrollere rejsebeviser m.v. ved modtagelsen, og gøre Rejserog.dk opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt. At kontrollere at evt. bagage kommer med det rigtige transportmiddel. At optræde så medrejsende ikke føler sig generet.

I grove tilfælde såsom beruselse forbeholder Rejserog.dk sig ret til at afvise, at kunden påbegynder eller viderefører en rejse.

Kunden skal til enhver tid rette sig efter de sikkerheds-, kørsels-, færdselsmæssige forhold og regler samt almindelige henvisninger, som Rejserog.dk’s turledere henviser til. Rejserog.dk’s turledere kan til enhver tid bortvise rejsedeltagere, der ikke efterlever almindelige regler for opførsel og deltagelse på den enkelte rejse.

På mc-rejser med dansk turleder.
Alle rejsedeltagere skal have kaskoforsikring på deres motorcykel. Du kan ikke deltage på mine rejser med dansk turleder, hvis du ikke har kaskoforsikring på din motorcykel.
Alle rejsedeltagere får mulighed for at tegne afbestillings- og rejseforsikring ved køb af rejsen. En typisk rejseforsikring koster i gennemsnit 40 til 60 kr. pr. dag, hvor man er rigtig godt dækket ind.

I tilfælde af problemer med din motorcykel eller evt. styrt og tilskadekomst af dig som rejsedeltager, og du ikke har kaskoforsikring, så vil Rejserog.dk ikke være i stand hjælpe dig i en nødsituation – uanset problemets størrelse. Hvis du har ønsket at spare ganske få penge ved IKKE at have kaskoforsikring, så må du selv løse dine problemer i en given situation. Vi stiller ingen garantier for dig eller dit transportmiddel under en ulykke, blot fordi du vil spare på ikke at have en dækkende forsikring.
Du skal på tro og love underskrive et dokument om, at du har tegnet en kaskoforsikring for at du kan deltage på mine mc-rejser med dansk turleder.
Du får mulighed for at tegne afbestillings- og/eller rejseforsikring ved bestilling af rejsen. Du må gerne tegne anden afbestillings- eller rejseforsikring end det, jeg tilbyder.

Det Gule Sygesikringsbevis. Det Blå Kort/EU-sygesikringskortet:
Det Gule Sygesikringsbevis dækker ikke sygdom og tilskadekomst på rejser i EU eller udenfor EU – Sygesikringsbeviset er i dag ene og alene gældende i Danmark.
I stedet kan man rejse med Det Blå Kort i EU, hvor man er dækket på samme vilkår som borgere i det pågældende land I EU. Dvs. behandling skal ske på offentlige sygehuse, og der kan forekomme egen betaling. Rejserog.dk hjælper dig IKKE med egenbetaling under hospitalsindlæggelse.
EU-sygesikringskortet – det blå kort – dækker IKKE hjemrejsetransport, tilkald af familie, ulykkesdækning, ekstra betalinger for behandling etc.
Det Blå Kort – EU-sygesikringsbevis kan rekvireres på Borgerservice. Jeg mener ikke, at Det Blå Kort dækker tilstrækkeligt, og jeg har selv altid en rejseforsikring, og anbefaler det til alle.

Rejserog.dk anbefaler altid, at alle har en rejseforsikring og evt. afbestillingsforsikring uanset destination. Se nedenfor vedrørende forsikringer.

§10 Afbestillingsforsikring: Rejserog.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring ERV om tegning af afbestillingsforsikring. Rejserog.dk agerer som accessorisk forsikringsformidler for forsikringsselskabet.

Iht. pakkerejseloven er det Rejserog.dk’s pligt at gøre kunden opmærksom på, at afbestillingsforsikring skal bestilles og betales samtidig med rejsens depositum.

Læs afsnittet om afbestillingsforsikring her på siden. Link til bestilling af afbestillingsforsikring finder du ved at klikke her.

§11 Afbestilling:
Følgende regler gælder for afbestilling af programrejser præsenteret på www.rejserog.dk. Betingelserne gælder pr. person/deltager. For specialprogrammer for grupper og individuelle, der ikke præsenteres på www.rejserog.dk gælder de enkelte leverandørers annulleringsbetingelser, der udleveres på forlangende.

Såfremt en tilmeldt rejsedeltager undlader at betale depositum for den købte rejse, er denne stadig forpligtet til at betale annulleringsgebyr, hvis denne ikke overholder afbestillingsreglerne. Annullering af en købt rejse kan kun ske gennem personlig og efterfølgende skriftlig henvendelse. Enhver afbestilling er først gældende, når Rejserog.dk modtager den skriftlige afbestilling på mailadressen info@rejserog.dk.

Link til bestilling af afbestillingsforsikring finder du ved at klikke her.

Afbestilling af rejser med dansk turleder og “kør selv”-rejser:

Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage inkl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 1.500,- pr. deltager.
Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 5.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb).
Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 8.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Afbestilling af r
ejser med flyrejse og rejser for lukkede grupper:

Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage inkl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 6.000,- pr. deltager.
Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage inkl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 8.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb).
Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage inkl. dagen du afbestiller) mistes kr. 10.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes.

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring finder du ved at klikke her.

§12 Rejseforsikring og EU-sygesikringskort:
Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport mv. Deltagerne skal medbringe EU-sygesikringskort (Det Blå Kort) på rejsen.

Rejserog.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring ERV om tegning af rejseforsikring.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes.

En rejseforsikring dækker typisk følgende forhold:
– Sygdom/tilskadekomst
– Videodoktor
– Hjemtransport
– Bagageforsinkelse
– Tandskade
– Forsinket fremmøde
– Privatansvar
– Evakuering
– Selvrisiko
– Hjemkald
– Ødelagt ferie

Forsikringerne tilbydes i 2 kategorier – Basis eller Plus – og der kan tilvælges ekstra dækninger, f.eks. bagage, rejseulykke, sportsudstyr og vintersport.

Hvis du på ét år rejser mere end 7 dage vil den billigste forsikring altid være en årsrejseforsikring.

Link til direkte bestilling af rejseforsikring finder du ved at klikke her.

§13 Bagage og bagageforsikring:
Der er på flyrejser begrænsninger mht. bagagen. Læs nærmere på websitet og i dine rejseinformationer og tal med Rejserog.dk om dine ønsker. Ansvar for at bagagen er kommet med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. Ved flyrejser er det efter check-in af bagagen flyselskabet, som er ansvarlig. Rejserog.dk er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage.

Det kan anbefales at tegne en bagageforsikring gennem Rejserog.dk.

Link til bestilling af rejseforsikring med bagageforsikring finder du ved at klikke her.

§14 Glemte sager:
Evt. efterlysning må finde sted snarest efter hjemkomst og senest 5 dage efter. Rejserog.dk er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagernes ejendele. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav.

§15 Tvister:
Hvis tvister og evt. reklamationer ikke kan løses i mindelighed, kan kunden klage til Rejse Ankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

§16 Lovvalg og værneting:
Rejserog.dk er underlagt dansk ret, processproget er dansk, værneting er Retten i Randers.

§17. Skatter og afgifter:
Rejserog.dk’s rejser er alle inkluderet de skatter og afgifter, der kan pålægges rejsen fra Danmark.

Oversættelser ved besøg på seværdigheder:
Ved besøg på seværdigheder, hvor der er lokal guide, der viser rundt, vil der enten blive rundvist på tysk eller engelsk. Der bliver ikke simultantolket eller oversat til dansk. Det gør jeg ikke, fordi der ofte er afsat en fast tid til en rundvisning eller et museumsbesøg, og at der ikke kan bruges tid simultantolkning. Jeg hjælper dog gerne med at fortælle generelt på dansk, så man kan få et kort overblik, men der bliver ikke givet personlige oversættelser, da der ikke er tid til det.

Deltageroversigt for tilmeldte rejsende:
I forbindelse med udsendelse af de sidste rejseinformationer til rejsedeltagere, vil der blive udfærdiget en deltageroversigt, der indeholder personnavn, hjemby og mobiltelefonnummer. Ved tilmelding af en rejse, accepterer rejsekøber at disse oplysninger udsendes med de sidste rejseinformationer.

Ønske om betaling ved brug af MasterCard:
Rejserog.dk gør opmærksom på, at der ikke modtages betaling med MasterCard.

Rejserog.dk er bekendt med, at indehavere af MasterCard via kundens egen bank evt. kan have inkluderet forskellige former for rejseforsikring. Bankerne definerer individuelt med MasterCard de meget forskellige betingelser. Der er ikke sammenfald mellem forskellige bankers MasterCard betingelser.

I dag har banker, der tilbyder MasterCard med rejseforsikring meget forskellige betingelser. Nogle banker betinger sine kunder, at de køber rejsen med brug af MasterCard, andre banker har inkluderet forsikringen uanset betalingsmåde.

Rejserog.dk gør samtidig opmærksom på, at det anbefales, at man har MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, idet MasterCard Standard har en meget begrænset forsikringsdækning. For indehavere af MasterCard Guld og Platinum behøver rejsen normalt ikke at blive købt på kreditkortet for at forsikringen, der følger med kreditkortet, dækker.

Det er vigtigt, at kortihændehaver til enhver tid selv kontrollerer sit kreditkorts betingelser, idet disse er meget forskellige fra bank til bank.

Udvidet ansvarsforsikring:
Rejserog.dk ApS er tilsluttet den udvidede ansvarsforsikring for rejsebureauer og rejsearrangører hos Gouda AS.

Persondataforordning af 25. maj 2018:
Fra 25. maj 2018 har du flere rettigheder i kraft af den nye EU-databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, også kaldet persondataforordningen. Ændringerne i reglerne ændrer ikke ved, at vi fortsat vil sende dig vores nyhedsbrev fra Rejserog.dk.

Til fremsendelse af nyhedsbreve har vi udelukkende dit navn og din mailadresse. Du kan til enhver tid fravælge nyhedsmails, hvorved dine data automatisk fjernes.

Rejserog.dk modtager ved almindelige bestillinger ikke personfølsomme informationer. Til trods for, at vi ikke modtager disse informationer fra rejsebestiller, benytter vi som altid et professionelt eksternt antivirus-, spam- og back-up system.
Rejserog.dk arbejder ikke med eksterne harddiske og deler ikke data med eksterne firmaer.

Disse bestemmelser er lavet på baggrund af Lov om Pakkerejser. Rejserog.dk medlem af Rejsegarantifonden med garantifond nr. 3492.